बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०७६/७७ को वजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/05/2019 - 13:23 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिका आ.व. २०७६/७७ को वजेट वक्तव्य

आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/05/2019 - 13:17 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिका आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५ /७६ को पूँजीगत तर्फ को स्वकृति बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 11/17/2018 - 15:02 PDF icon शिवपुरी गाउँपालिकाको आ. व २०७५ /७६ को पूँजीगत तर्फ को स्वकृति बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ. व २०७५ /७६ को चालु तर्फ को स्वकृति बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 11/17/2018 - 14:57 PDF icon budget of shivapuri rm chalu.pdf

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख ज्यू ले पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को समग्र आय, व्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 10/30/2018 - 13:39 PDF icon तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख ज्यू ले पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को समग्र आय, व्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका प्रमुख ज्यूlले पेश गर्नु भएको आ.व २०७५/७६ को, नीति कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

७५/७६ 10/30/2018 - 13:26 PDF icon Chairperson Speech.pdf

बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७४

७४/७५ 01/02/2018 - 20:28 PDF icon बार्षिक निति तथा कार्यक्रम.pdf