शिवपूरी गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभा सम्पन्न ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।