बजेट तथा कार्यक्रम

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ. व. २०७५ /७६ को पूँजीगत तर्फ को स्वकृति बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ।

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ. व २०७५ /७६ को चालु तर्फ को स्वकृति बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख ज्यू ले पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को समग्र आय, व्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम