बजेट तथा कार्यक्रम

शिवपुरी गाउँपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ।

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख ज्यू ले पेश गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को समग्र आय, व्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम

तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिका प्रमुख ज्यूlले पेश गर्नु भएको आ.व २०७५/७६ को, नीति कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

दस्तावेज: 

बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७४