सूचना तथा समाचार

चालु आ.व.को समिक्षा तथा आगामी आ.व. २०७६/७७ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

please find the sample forms in the link below:

https://drive.google.com/open?id=1xDd101rrnuDIwZrqjnfG01L8Z_qmDHvo

For more info:

please contact

Chief Administrative Officer

नोभेल कोरोना भाईरस (COVID-19) का कारण कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु स्थगन गरिएको बारे!

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति फारम भराउने सम्बन्धमा