सूचना तथा समाचार

चालु आ.व.को समिक्षा तथा आगामी आ.व. २०७६/७७ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

please find the sample forms in the link below:

https://drive.google.com/open?id=1xDd101rrnuDIwZrqjnfG01L8Z_qmDHvo

For more info:

please contact

Chief Administrative Officer

शिवपुरी गाउँपालिकाद्वारा वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम चौमासिक २०७६ ७७ प्रतिवेदन

यस प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुचीमा नाम नपरेका तथा भत्ता नपाएका लाभग्राहीहरुले यथाशिघ्र  आ-आफ्नो सम्बन्धित वडामा विवरण अध्यावधिक गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुकहरुका लागि सूचना

शिक्षा शाखा

शिवपुरी गाउँपालिका

नुवाकोट