सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिवपुरी स्वास्थ्य ईकाई भवन र वडा नं ७ कार्यालय भवन सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

वडा नं ५ र ६ गौरव बाटो तथा स्याउरे भूमे प्राविधिक शिक्षालय सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

शिवपुरी कोल्डस्टोर भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !