सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/15)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०३/१८

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन, उत्खनन् तथा विक्री वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन, उत्खनन् तथा विक्री वितरण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

For online bidding:

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ठेक्का नं. SRM/NCB/WORKS/2075/076/13)